Ghidul tău de incredere

Pistă de Bob

Emoție, adrenalină și, garantat, cea mai tare distracție! 


 

Pista Bob Toplița din cadrul Pensiunii Baciu este cea mai lungă România. Cea mai mare parte din cadrul acesteia traversează pădurea, generându-ți experiențe și amintiri minunate. 


Pista are o secțiune de coborâre unde sania ajunge până la viteza de 40 km/h. Viteza cursei poate fi reglată în orice moment prin frână. Dacă ești genul ce nu apreciază senzațiile tari, poți avea o curșa liniștită, cum îți place. 

 

 

Regulament:

 1. Utilizatorul instalației folosește echipamentul pe propria răspundere și își asumă riscul pentru aceasta. Utilizatorul va purta o îmbrăcminte adecvată și nu se află sub influența alcoolului sau a drogurilor. 
 1. Viteza de deplasare trebuie ajustată pentru a nu vă pune în pericol atât pe dvs., cât și pe ceilalți.  Păstrați o distanță de cel puțin 25 m față de sania din fața ta.  Urmărirea de aproape este interzisă.  În orice caz de tamponare din spate, utilizatorul saniei din spate este responsabil pentru toate consecințele.  
 1. Utilizarea iresponsabilă poate produce vătămări grave.  Întotdeauna frânați din timp și intrați în stația de la finalul traseului cu o viteză aproximativă mersului la pas.  Acordați o atenție și precauție deosebită în zona de final a traseului!  
 1. Menținți întotdeauna poziția corpului cu fața către direcția de mers – nu vă sunt întoarceți, nu vă sunt întotdeauna și nu vă ridicați în genunchi.  Urmați toate indicațiile regăsite pe panourile indicatoare și concentrate-vă mereu următoarea secțiune de traseu (cel puțin luate în sanie. 25 min aval).
 1. Instrucțiunile personalului de la pornire și intervalele de pornire trebuie să respecte întocmai.  Nu vă deplasați prea încet și opriți doar în caz de urgență.
 1. Utilizarea instalației este permisă doar cu sania originală și purtând centura de siguranță atât pe urcare, cât și pe coborâre.  
 1. Copiii pot folosi această instalație doar după vârsta de 3 ani. 
 1. Copiii cu vârsta de până la 8 ani pot utiliza instalația doar cu sania cu 2 locuri însoțiți de o persoană mai mare (mai mare de 8 ani și cu o înălțime minimă de 1,35 m)  care e familiară cu utilizarea instalațiilor și căreia i-a fost transferată întreaga responsabilitate de către personalul de operare și supraveghere. 
 1. Persoana mai înaltă și responsabilă va sta întotdeauna în spate și va trebui să-și păstreze mâinile pe manete de frână și niciodată pe șinele de rulare!  Conducătorul (cel din spate) este responsabil pentru siguranță și trebuie să fie dispus și capabil să folosească frâna ori de câte ori este nevoie.  Persoana care va sta în față și va păstra mâinile pe mânere și nu va atinge șinele de rulare sau partea de dedesubt a saniei!
 1. Dacă traseul este ud sau înghețat distanța dintre sănătate va trebui să fie de minimum 50 m datorită creșterii distanței necesare de frânare.
 1. Instrucțiuni primite de la personal trebuie să respecte întocmai.  Nerespectarea acestora, dar și a condițiilor de utilizare va duce la scoaterea din instalație.  
 1. Orice accident trebuie raportat imediat operatorilor instalații.  
 1. Intrarea în incintă se va face doar prin intrările prezentate.  

Utilizatorul poate începe și încheia tura doar în punctele indicate pentru aceasta

 1. Persoanele care nu au capacitatea de sta corespunzător în sanie sau de a opera sania datorită unor limitări fizice sau mentale nu au voie să folosească instalația numai acompaniați de către un specialist sau de către o persoană de încredere care își asumă răspunderea pentru aceștia.
 1. Femeile însărcinate nu au voie să utilizeze instalația datorită modului de operare. 
 1. Greutatea totală a pasagerilor nu trebuie să depășească 150 kg pe sanie.  Personalul operator este responsabil de aplicația acestei măsuri și are datoria de a verifica eventualele supraîncărcări și să le semnaleze.  Instrucțiunile acestora trebuie să fie respectate.  
 1. Animalele, umbrelele, bastoanele de sprijin, elementele de dantelă ori alte obiecte voluminoase, ascuțite sau libere nu pot fi luate în sanie. Nu apropiați elementele vestimentare libere (sepci, eșarfe, șireturi, etc.)  și părul lung de șinele de rulare sau de roțile saniei.
 1. Fumatul și folosirea telefoanelor mobile, camerelor de foto sau video, etc. sunt interzise pe parcursul turei. Pasagerul este responsabil de orice pierdere sau deteriorare cauzată de aparatura electronică.
 1. Sunt interzise următoarele:

 

– deteriorarea incintelor, echipamentelor sau a săniilor

– crearea obstacolelor pe căile de rulare sau punerea în funcțiune fără aprobare

– operarea de către persoane neautorizate a facilităților care deservesc instalația sau care lucrează la prevenirea accidentelor sau orice alte fapte asemănătoare.

 1. Plata și achiziționarea unui bilet prezent acceptul dumneavoastră a acestor condiții în mod irevocabil.  Orice revendicări de compensare sunt excluse.  

Zgalom, adrenalin és garantáltan a legmenőbb szórakozás!


 

A Bob Toplița pálya a Baciu Panzión belül a leghosszabb Romániában. Nagy része keresztezi az erdőt, csodálatos élményeket és emlékeket generálva.

 

 

A pályán van egy ereszkedési szakasz, ahol a szán eléri a 40 km / h sebességet. A löket sebessége a fékkel bármikor beállítható. Ha az a típus, aki nem értékeli az erős érzéseket, nyugodtan versenyezhet, ahogy tetszik.

 

 

Előírások:

 

 1. A létesítmény felhasználója saját felelősségére használja a berendezést, és vállalja a kockázatot. A felhasználó megfelelő ruházatot visel, és nincs alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

 

 1. A menetsebességet úgy kell beállítani, hogy ne veszélyeztesse magát vagy másokat. Tartson legalább 25 m távolságot az előttünk álló szántól. A közeli követés tilos. A hátsó lökhárító minden esetben a hátsó szán használója felelős minden következményért.

 

 1. A felelőtlen használat súlyos sérülést okozhat. Mindig korán fékezzen, és megközelítő gyalogos sebességgel lépjen be az útvonal végén lévő állomásra. Különös figyelemmel és óvatossággal járjon el az útvonal végén!

 

 1. Mindig tartsa fenn a test menetiránynak megfelelő helyzetét – ne forduljon meg, ne mindig legyen és ne álljon fel térden. Kövesse a jelzőtáblákon található összes utasítást, és mindig az útvonal következő szakaszára koncentráljon (legalábbis a szánon. 25 perc lefelé).

 

 1. Az indító személyzet utasításait és az indítási időközöket pontosan be kell tartani. Ne mozogjon túl lassan, és csak vészhelyzet esetén álljon meg.

 

 1. A berendezés használata csak az eredeti szánnal és biztonsági öv viselése megengedett emelkedőn és lejtőn egyaránt.

 

 1. Gyermekek csak 3 éves koruk után vehetik igénybe ezt a lehetőséget.

 

 1. 8 éven aluli gyermekek csak 2 személyes szánnal vehetik igénybe a létesítményt, és egy olyan idősebb (8 évnél idősebb és legalább 1,35 m magasságú) személy kíséri, aki ismeri a létesítmények használatát, és aki a teljes felelősséget az üzemeltető és felügyelő személyzet hárította rá.

 

 1. A legmagasabb és felelősségteljes személy mindig hátul ül, és kezét a fékkarokon kell tartania, és soha nem a futó síneken! A vezető (hátsó) felelős a biztonságért, és hajlandónak és képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén használja a féket. Az a személy, aki elöl fog állni, és kezét a fogantyúkon tartja, és nem ér hozzá a futó sínekhez vagy a szán alsó oldalához!

 

 1. Ha az útvonal nedves vagy fagyott, az egészség közötti távolságnak legalább 50 m -nek kell lennie a szükséges féktáv növekedése miatt.

 

 1. A személyzettől kapott utasításokat pontosan be kell tartani. Ha nem tartják be ezeket, de a használati feltételeket is, akkor eltávolítják a rendszerből.

 

 1. Minden balesetet azonnal jelenteni kell a szerelőknek.

 

 1. A helyiségekbe csak a bemutatott bejáratokon keresztül lehet belépni.

A felhasználó csak a kijelölt pontokon kezdheti és fejezheti be a túrát

 

 1. Azok a személyek, akik fizikai vagy mentális korlátok miatt nem képesek megfelelően ülni a szánban vagy kezelni a szánt, nem használhatják a létesítményt csak szakember vagy megbízható személy kíséretében, aki felelősséget vállal értük.

 

 1. Terhes nők a működési mód miatt nem használhatják a létesítményt.

 

 1. Az utasok össztömege szánonként nem haladhatja meg a 150 kg -ot. Az üzemeltető személyzet felelős ezen intézkedés végrehajtásáért, és kötelessége ellenőrizni a túlterheléseket és jelenteni azokat. Az utasításaikat be kell tartani.

 

 1. Állatokat, esernyőket, sétapálcákat, csipke elemeket vagy más terjedelmes, éles vagy laza tárgyakat nem lehet szánba vinni. Ne vigyen laza ruházatot (sapkát, sálat, fűzőt stb.) És hosszú hajat a sínekhez vagy a szánkókerekekhez.

 

 1. Dohányzás és mobiltelefonok, kamerák vagy videokamerák használata stb. a túra alatt tilos. Az utas felelős az elektronikus berendezések által okozott károkért.

 

 1. Tilos a következők:

 

– helyiségek, berendezések vagy szánok károsodása

– akadályok létrehozása az utakon vagy jóváhagyás nélküli üzembe helyezés

– a létesítményt kiszolgáló vagy dolgozó létesítmények illetéktelen személyek általi üzemeltetése a balesetek vagy más hasonló cselekmények megelőzése érdekében.

 

 1. A jegy kifizetésével és megvásárlásával Ön visszavonhatatlanul elfogadja ezeket a feltételeket. Bármilyen kártérítési igény kizárt.

 

Excitement, adrenaline and, guaranteed, the coolest fun!

 

 

The Bob Toplița track within the Baciu Pension is the longest in Romania. Most of it crosses the forest, generating wonderful experiences and memories.

 

 

The track has a descent section where the sledge reaches a speed of 40 km / h. The stroke speed can be adjusted at any time by the brake. If you are the type who does not appreciate strong sensations, you can have a quiet race, as you like.

 

 

Rules:

 1. The user of the installation uses the equipment at his own risk and assumes the risk for it. The user will wear appropriate clothing and is not under the influence of alcohol or drugs.
 1. Travel speed must be adjusted so as not to endanger yourself or others. Keep a distance of at least 25 m from the sled in front of you. Close tracking is prohibited. In any case of rear bumper, the user of the rear sled is responsible for all consequences.
 1. Irresponsible use can cause serious injury. Always brake early and enter the station at the end of the route at an approximate walking speed. Pay special attention and caution in the end area of ​​the route!
 1. Always maintain the position of the body facing the direction of travel – do not turn around, do not always be and do not get up on your knees. Follow all the directions found on the signposts and always focus on the next section of the route (at least taken in the sleigh. 25 min downstream).
 1. Start-up personnel instructions and start-up intervals must be followed exactly. Do not move too slowly and stop only in case of emergency.
 1. The use of the installation is allowed only with the original sledge and wearing a seat belt both on ascent and descent.
 1. Children can use this facility only after the age of 3 years.
 1. Children up to 8 years of age can use the facility only with the 2-seater sleigh accompanied by an older person (older than 8 years and with a minimum height of 1.35 m) who is familiar with the use of the facilities and who the entire responsibility was transferred to it by the operating and supervisory staff.
 1. The tallest and most responsible person will always sit in the back and will have to keep their hands on the brake levers and never on the running rails! The driver (rear) is responsible for safety and must be willing and able to use the brake whenever needed. The person who will stand in front and keep his hands on the handles and will not touch the running rails or the underside of the sled!
 1. If the route is wet or frozen, the distance between the health will have to be at least 50 m due to the increase of the required braking distance.
 1. Instructions received from staff must be followed exactly. Failure to comply with them, but also with the conditions of use will lead to removal from the installation.
 1. Any accident must be reported immediately to the installation operators.
 1. The entrance to the premises will be made only through the entrances presented.

The user can start and end the tour only at the points indicated for it

 1. Persons who do not have the capacity to sit properly in the sleigh or to operate the sleigh due to physical or mental limitations are not allowed to use the facility only accompanied by a specialist or a trusted person who assumes responsibility for them.
 1. Pregnant women are not allowed to use the facility due to the mode of operation.
 1. The total weight of passengers shall not exceed 150 kg per sled. Operating personnel are responsible for the application of this measure and have a duty to check for and report any overloads. Their instructions must be followed.
 1. Animals, umbrellas, walking sticks, lace elements or other bulky, sharp or loose objects may not be taken in a sleigh. Do not bring loose clothing (caps, scarves, laces, etc.) and long hair close to the rails or sled wheels.
 1. Smoking and using mobile phones, cameras or video cameras, etc. are prohibited during the tour. The passenger is responsible for any loss or damage caused by electronic equipment.
 1. The following are prohibited:

 

– damage to premises, equipment or sledges

– creating obstacles on the roads or putting them into operation without approval

– the operation by unauthorized persons of facilities serving the installation or working to prevent accidents or any other similar acts.

 1. Payment and purchase of a ticket present your irrevocable acceptance of these conditions. Any compensation claims are excluded.